KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, pragniemy poinformować, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Nr 3 w Kaliszu, mający swoją siedzibę przy ul. Bogumiła i Barbary 14A, z którym można się skontaktować listownie przez wskazany wyżej adres, emaliowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 62 753 07 08.
 • Administrator powołał Inspektora ochrony danych.
  Z Inspektorem można skontaktować się lub emaliowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Przekazane dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu procesu rekrutacji, zawarcia i realizacji podpisanej z Administratorem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  2. w celu promocji działalności Żłobka oraz osiągnięć i umiejętności dziecka za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego w trybie art. 6 pkt. 1 a
 • Odbiorcami danych będą podmioty, którym Administrator zobowiązany jest je udostępnić
  w związku z realizacją zawartej umowy, do których należeć będzie
  w szczególności Urząd Miasta Kalisza. Odbiorcami danych mogą być również podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej
  z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
  w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający
  z przepisów dot. archiwizacji dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 • Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest już niezbędne dla celów, dla których dane zostały zebrane, lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  4. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt. 1 a bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z jej zawarciem. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej rozliczania. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.