ŻYWIENIE DZIECI W ŻŁOBKU

Artykuł 22 ustawy z dniu 4 lutego 2011r. o opiece w wieku do lat 3 nakłada na żłobki obowiązek zapewnienia przebywającym w nim dzieciom wyżywienia zgodnego z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Żłobek nr 3 w Kaliszu planując żywienie dzieci stosuje się do ww. wytycznych. Wprowadzane są również diety eliminacyjne ( bezmleczne, bezglutenowe itp.) zalecane przez lekarzy w indywidualnych przypadkach na podstawie wystawionych zaświadczeń. W miarę możliwości Dyrektor uwzględnia również realne oczekiwania rodziców w zakresie karmienia, jednakże mając na uwadze, że w żłobku obowiązuje żywienie zbiorowe, nie jest on w stanie przygotowywać posiłków indywidualnie, wg życzeń rodziców dla każdego dziecka (inny skład i konsystencja). Uwzględniane są jednak jak wyżej wspomniano zalecenia lekarskie co do diety. Sposób żywienia dzieci podlega kontrolom ze stron Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.